Information about Sophy

Terms of use

Användarvillkor för Webbplats och Tjänster

Dessa villkor är ett juridiskt avtal mellan Sophy AB (”Sophy”) och användare (”Användare”) av Sophys tjänster. Oavsett om du är en användare som är en student (”Student”) eller lärare (”Lärare”) förbinder du dig att följa villkoren i detta avtal. Om du önskar använda Sophys webbplats eller tjänster måste du läsa, följa och samtycka till villkoren i detta avtal. Om du invänder mot någonting i detta avtal, använd inte webbsidan eller någon tjänst.

1. Accepterande av villkoren

Detta avtal är juridiskt bindande villkor för användande av Sophys tjänster och webbsida. Avtalet inkluderar även olika policys och villkor som är inkorporerade häri som referenser (exempelvis betalningspolicys och avbokningspolicy). Detta avtal kan bli modifierat av oss emellanåt och sådana ändringar börjar gälla när de tillhandahålls skriftligt eller vid uppläggning på webbsidan. Vissa områden av webbsidan kan ha olika förbehåll eller villkor specificerade, som kan kräva att du accepterar ytterligare förbehåll och villkor. Det senare villkoren har då företräde avseende den specifika delen av hemsidan, men detta avtalet ska fortfarande vara kontrollerande.

2. Hur tjänsten fungerar

Sophy erbjuder en marknadsplats för dem som söker undervisningstjänster att få kontakt med dem som vill erbjuda undervisningstjänster. Följaktligen, Sophy gör ingen framställning för Läraren eller Studenten rörande lämplighet, karaktär eller bakgrund om någon av Sophys användare, Sophy gör inte heller någon form av bakgrundskontroll av användare. Det är ditt eget ansvar att använda ditt eget omdöme och krav när det gäller att avgöra om du ska engagera dig med en student eller lärare. Du förstår och förbinder sig att det är ditt eget ansvar att genomföra bakgrundskontroller och referenskontroller gällande andra av Sophys användare. Du är aldrig förpliktigad av Sophy att möta en annan användare, anta eller fullfölja en undervisningsmöjlighet.

Sophy antar inget ansvar för att utvärdera eller verifiera exakthet, lämplighet eller autenticitet av information som tillhandahålls av Lärare eller Studenter. Sophy antar inget ansvar för att tillämpliga lagar, regler och regleringar följs av studenter eller lärare. Sophy är inte på något sätt ansvariga för lärares eller studenters beteenden.

 3. Lärarstatus

Det är parternas avsikt att läraren ska vara en oberoende lärare och inte Sophys anställd. Varken detta avtal eller webbplatsens användarvillkor skapar något partnerskap, anställningsförhållande eller liknande med läraren. Undantag från detta för egenanställda lärare regleras separat.

 4. Icke-exklusivitet

Läraren och Sophy tillkännager att detta avtal icke är exklusivt och att Läraren är fri att samtidigt inneha anställning eller andra verksamheter under tiden detta avtal är giltigt. Inget i detta avtal utesluter Läraren från att annonsera eller tillhandahålla undervisningstjänster till allmänheten.

 5. Schema

Läraren ska bestämma Lärarens egna undervisningstimmar och fastställa tidpunkterna för Lärarens egna lektioner.

6. Provision

Läraren bestämmer och justerar Lärarens egna timpris för lektioner. Läraren ska erhålla den av Läraren själv bestämda prisnivån minus den procentuella provisionen som betalas till Sophy för dess tjänster, samt eventuella skatter, avgifter, försäkringar som Sophy står för. Nivån på provisionen är specificerad i Betalningspolicy för Lärare.

Läraren ska betalas genom Sophys betalningsprocess för alla tjänster som Läraren tillhandahåller till Sophys studenter. Läraren får inte få eller försöka få betalt direkt från Sophys studenter. På motsvarande vis får Studenten inte betala Läraren direkt. Innan lektioner eller något möte med Sophys studenter påbörjas måste Läraren verifiera med Sophy att studenten har inkommit med korrekt betalningsinformation. Sophy är inte ansvarig att betala något till Läraren förrän studenten har inbetalat motsvarande till Sophy. Läraren är ansvarig för att rapportera till Sophy längden och tidpunkten för varje genomförd lektion. Rapportering av lektioner skall ske enligt Sophys process för lektionsrapportering. På efterfrågan av studenten eller av Sophy är Läraren ansvarig för att tillhandahålla en summering av den genomförda tjänsten.  Med förbehåll för studentens granskning av den av Läraren rapporterade lektionstiden, ska Läraren betalas enligt Sophys Betalningspolicy för Lärare.

7. Betalningssystem

Läraren förbinder sig att följa Sophys betalningsystem och Betalningspolicy för Lärare. Läraren förbinder sig också att inte kringå Sophys betalningssystem eller att avleda pengar som vanligtvis ska betalas via Sophy. Under detta avtals löptid och under två år därefter skall inte Läraren direkt eller indirekt initiera, värva, förhandla eller ingå i affärstransaktioner gällande privatundervisning med någon student som Läraren har identifierat eller är introducerad till via Sophys tjänster, utan Sophys godkännande. Utifall ett sådant kringgående förekommer förbinder Läraren sig att betala en avgift till Sophy motsvarande den provision som skulle ha realiserats för Sophy i en sådan transaktion. 

8. Utlägg och kostnader

Läraren är ensam ansvarig för alla kostnader och utlägg relaterat till tjänsterna som tillhandahålls inom ramen för detta avtal. Detta inkluderar, men begränsas inte till, kostnader för att förbereda och administrera lektioner, utbildningsmaterial och transporter. Sophy kommer inte att vara ansvarig, eller skyldig att ersätta, några kostnader över huvud taget relaterat till Lärarens tjänster.

9. Material och utrustning

Läraren ska tillhandahålla Lärarens egna material och utrustning som är nödvändigt för att genomföra aktiviteterna för vilka Läraren var anlitad för.

10. Skatter och avgifter

Läraren är ansvarig för alla inkomst-, löneskatter och avgifter mm. Sophy kommer inte att vara ansvarig för att betala några skatter eller avgifter av den typen. Undantag från detta finns i fall med egenanställda lärare vilket regleras separat.

11. Sekretess

Läraren och Studenten erkänner att, under genomförandet av tjänsterna, kommer man att ha tillgång till information relaterat till andra Studenters och Lärares identitet, adress, kontaktinformation och annan personlig information. Läraren och Studenten är under och efter detta avtals giltighet skyldig att inte avslöja sådan information till någon person, företag eller organisation, eller att använda det på något annat sätt än för att utföra de efterfrågade tjänsterna enligt detta avtal.

12. Ansvarsfrihet och skador

Användaren, Studenten eller Läraren, eller via tredje person förbinder sig att aldrig rikta något anspråk på Sophy, Sophys dotterbolag, Sophys partners, Sophys företagsledare, chefer, tjänstemän eller anställda för några skador, förluster, kostnader, ansvar (inklusive juridiska kostnader och avgifter), varken av direkt eller indirekt resulteras av, är relaterade till, eller uppstår i samband med arbete som Läraren utför relaterat till detta avtal.

Sophy frånsäger sig allt ansvar, oavsett karaktär av handling, för studenters och lärares handlingar eller försummelse (inklusive ej auktoriserade användare). 

Läraren och Studenten förstår att Sophy erbjuder en marknadsplats för dem som söker undervisningstjänster att få kontakt med dem som vill erbjuda undervisningstjänster. Följaktligen, Sophy gör ingen framställning för Läraren eller Studenten rörande lämplighet, karaktär eller bakgrund om någon av Sophys användare, Sophy gör inte heller någon form av bakgrundskontroll av användare. Det är Lärarens och Studentens egna ansvar att använda sitt egna omdöme och standards när det gäller att avgöra om Läraren eller Studenten ska engagera sig med respektive student eller lärare. Läraren och Studenten förstår och förbinder sig att det är deras egna ansvar att genomföra bakgrundskontroller och referenskontroller gällande andra av Sophys användare. Läraren är aldrig förpliktigad av Sophy att anta eller fullfölja en undervisningsmöjlighet.

Sophy antar inget ansvar för att utvärdera eller verifiera exakthet, lämplighet eller autenticitet av information som tillhandahålls av lärare eller studenter. Sophy antar inget ansvar för att tillämpliga lagar, regler och regleringar efterlevs av studenter eller lärare. Sophy är inte ansvariga för lärares eller studenters beteenden.

13. Information och innehåll på hemsida

Användare behåller rätten till all text, bilder och annat innehåll som skapas eller tillhandahålls för Sophys tjänster och webbplats. Användare av Sophys webbplats eller tjänster godkänner att allt innehåll som lämnas över till Sophy eller läggs upp på Sophys webbplats kan distribueras av Sophy. Sådant innehåll inkluderar, men begränsas inte till, artiklar, lektioner, filer, kommentarer, video, bilder, CV och profilbeskrivningar. Användare godkänner också att Sophy kan göra ändringar i informationen som är nödvändiga för Sophys tjänster. Sophy har rätten att ta bort vilket material som helst när det anses nödvändigt.

Åsikter, rekommendationer och recensioner eller annan information som tillhandahålls via webbsidan eller tjänsterna men inte direkt av oss, är från dess respektive författare och ska nödvändigtvis inte litas på. Sådana författare är ensamma ansvariga för sådant innehåll. Sophy tar inget ansvar för detta innehåll.

14. Information och innehåll som tillhandahålls av dig eller läggs upp av dig på webbsidan  

Du är ensam ansvarig för det innehåll som du tillhandahåller eller lägger upp på hemsidan. Du får inte tillhandahålla, distribuera, visa för andra användare eller lägga upp på webbsidan någon information eller material som är nedsättande, otillförlitlig, falsk, oförskämd, obscen, kränkande, hotande, trakasserande eller olagligt, eller som bryter mot någon annan parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Genom att tillhandahålla eller lägga upp information eller material på webbsidan godkänner du automatiskt att du representerar och godkänner att du har rätt att bevilja och beviljar till Sophy, Sophys dotterbolag, licenstagare och efterföljare att använda, kopiera, visa, reproducera och distribuera sådan information och innehåll, och inkorporera i annat material sådan information och innehåll. Vidare godkänner du att offentlig visning och användning av din information och innehåll av oss inte bryter mot någon tredje parts rättigheter.

15. Ändring av tjänst

Vi förbehåller oss rätten att vi vilken tidpunkt som helst modifiera eller upphöra (temporärt eller permanent) med tjänsten (eller någon del av den) med eller utan varsel. Du samtycker att vi inte ska vara ansvariga till dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning, eller avbrytande av tjänsten.

16. Kommunikation

När du blir en användare av webbsidan eller tjänsten samtycker du till att mottaga email-meddelanden från oss. Dessa email kan vara transaktions- eller relationsinformation relaterat till tjänsten.

17. Löptid

Detta avtal och parternas ansvar gäller till någon av parterna avslutar avtalet i enlighet med detta avtal.

18. Avsluta avtal

Endera part kan avsluta detta avtal när som helst, av vilken anledning som helst.

19. Konflikter mellan lärare och studenter

Läraren är ensam ansvarig för interaktionen med studenterna. Sophy förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att monitorerna dispyter mellan lärare och studenter.

20. Personuppgifter

Sophy följer alla de lagar och regler, inklusive dataskyddsförordningen, som finns för att skydda privatpersoners integritet. Användare godkänner genom att acceptera detta avtal att Sophy registrerar personuppgifter om Användaren och bekräftar att Sophy i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen har upplyst Användaren om Sophys behandling av Användares personuppgifter.